children_jump1Voorwalt_psychologie

SNEL, DOELTREFFEND EN DICHTBIJ

Er zijn veel kinderen en jongeren met problemen die ze met niemand kunnen bespreken of delen. En hun ouders blijken soms ook geen antwoorden te hebben op vragen van hun kinderen. We hebben het over psychologische problemen.

Het kan dan vaak een goed idee zijn om deze problemen te bespreken met iemand die veel weet over deze problemen. Iemand die zowel kinderen en jongeren alsook hun ouders kunnen helpen. Zo mogelijk snel en kortdurend. Gericht op oplossingen.

Je terneergeslagen of depressief voelen, je eenzaam voelen en bang zijn om te falen of hyperactiviteit. Problemen die kunnen leiden tot moeilijke situaties zowel thuis als op school. Maar ook problemen met contact maken, gedragsproblemen of identiteitsproblemen kunnen aanwijzing zijn dat dingen niet goed gaan.

Reden om hulp te zoeken.
Liefst snel en kortdurend.

Over Wim

foto_Wim_2023

Wim Voorwalt

Wim is een BIG-geregistreerde* psycholoog (GZ-psycholoog). Hij is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en geregistreerd, bevoegd Cognitief Gedragstherapeut (VGCt) en Supervisor VGCt.

Gedurende vele jaren heeft Wim gewerkt in poliklinische settings met kinderen en jongeren met psychologische en psychiatrische problemen en stoornissen. Onder andere was hij jaren lang lid van een regionaal Autisme team. Sinds meer dan 10 jaar had Wim in Nederland en in het buitenland een particuliere praktijk voor kinderen en jongeren met psychologische problemen.

Wim gelooft er sterk in dat behandelingen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig moeten zijn. Doen wat werkt, is zijn motto. Werken volgens de laatste wetenschappelijk inzichten en volgens wetenschappelijk bewezen technieken, is vanzelfsprekend.

Zo mogelijk snel en kortdurend maar wel effectief.

(* Nummer BIG-registratie Wim Voorwalt: 99060668725)Klachten en geschillen
Voorwalt Psychologie is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). U kunt hierover alles lezen via www.psynip.nl/klachtenregeling. Hier is alle informatie te lezen die voor u van belang is.


Behandeling

Er zijn veel soorten behandelingen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: emotionele problemen verminderen of opheffen; en ze maken allemaal gebruik van hetzelfde middel: praten.

De manier waarop er wordt gepraat verschilt echter nogal. In sommige psychotherapieën praat men vooral over de achtergronden en het ontstaan van de problemen. In andere therapieën probeert men te ontdekken wat de cliënt eigenlijk zelf wil, wanneer deze zich concentreert op zijn gevoelens.

Cognitieve gedragstherapie werkt vooral met oefeningen waarin de patiënt leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden: cognitieve therapie en gedragstherapie.

Cognitieve Therapie

In cognitieve therapie is altijd veel belang gehecht aan de invloed die het denken uitoefent op het gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt beziet, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd.

In cognitieve therapie onderzoekt men in zo’n geval of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Zo’n onderzoek wordt door de therapeut en de cliënt in nauwe samenwerking met elkaar ondernomen. Waar dat relevant lijkt, wordt uitgezocht welke minder negatieve manier van denken beter past. Ook dat zoeken naar meer positieve standpunten en gedachten is een gezamenlijke onderneming van cliënt en therapeut. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bepaalde oefeningen en huiswerkafspraken.

Gedragstherapie

In gedragstherapie brengt men de problematische gedragingen van de cliënt en de omstandigheden waarin die voorkomen eerst in kaart. Vervolgens helpt men de cliënt met behulp van oefeningen en huiswerk, om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Zowel het in kaart brengen van problematisch gedrag als het bedenken en inoefenen van nieuw, beter passend gedrag is een gezamenlijke onderneming van cliënt en therapeut.

Cognitieve Gedragstherapie

Steeds vaker is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie in grote lijnen tot vergelijkbare resultaten leiden. Bovendien kunnen beide methodes goed met elkaar worden gecombineerd. In één en dezelfde therapie kan de cliënt leren om zowel anders tegen moeilijkheden aan te kijken, als er anders mee om te gaan. Daarom werken cognitieve gedragstherapeuten soms vooral langs cognitieve weg, soms vooral via een gedragsmatige methode en andere keren met een combinatie van methodes: cognitieve gedragstherapie.

Werkt Cogniteve Gedragstherapie?

Ja. Zowel naar de effecten van cognitieve therapie, als van gedragstherapie, als van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Heel vaak bleek deze methode de meest effectieve psychotherapie te zijn. Dikwijls even effectief als en een enkele keer zelfs effectiever dan medicatie.

Hoe Lang Duurt Cognitieve Gedragstherapie?

Door middel van huiswerk wordt de client in cognitieve gedragstherapie gestimuleerd om ook buiten de therapiezittingen actief te werken aan zijn behandeling. Tevens sluit cognitieve gedragstherapie doorgaans zo concreet mogelijk aan op de moeilijkheden van de cliënt. Vooral om deze redenen zijn de meeste behandelingen betrekkelijk kortdurend.

(Bron: VGCt)


Meer informatie

Zie ook cognitievegedragstherapie.nl  voor betrouwbare informatie over de meest voorkomende psychische klachten en effectieve behandelmethoden bij kinderen en jongeren.


EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer

(Bron EMDR Nederland)

Tarieven en vergoedingen

Vergoeding kinderen en jongeren tot 18 jaar

In 2015 werd de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar ondergebracht bij de gemeenten. In plaats van eerst de Zorgverzekeringen werden nu gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van behandeling. Deze overgang is geregeld in de Jeugdwet.

Net als de zorgverzekeraars eerst, stellen gemeenten voorwaarden aan de toegang tot en vergoeding van psychische hulpverlening.
De voorwaarden zijn:

1. Een verwijsbrief* van de huisarts naar de (Jeugd) GGZ en er op vermeld dat er een vermoeden bestaat van een DSM stoornis.
2. Een maximale vergoeding van een maximaal aantal gesprekken per jaar afhankelijk van de problematiek. Dit maximum wordt door de gemeente bepaald. Eventuele extra gesprekken komen voor eigen rekening.
3. Het is ook mogelijk om via een aanmelding bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hulp te krijgen bij Voorwalt Psychologie. U overlegt met het CJG over de hulp en het CJG wijst de hulp dan toe.

De gemeenten en Voorwalt Psychologie regelen onderling de betaling tot de maximum vergoeding. Daar heeft u dus geen omkijken naar. Wat belangrijk is om te weten dat Voorwalt Psychologie alleen contracten heeft met de volgende gemeenten:

Haarlem
Heemstede
Bloemendaal
Velsen
Beverwijk
Zandvoort

Belangrijk: Voor andere gemeenten moet vooraf een machtiging verkregen worden of een apart contract worden afgesloten. Komt u uit een andere gemeente dan de hierboven genoemde, neem dan eerst contact op met de praktijk of met uw gemeente.

* Een verwijsbrief bestaat uit: een datum die maximaal een half jaar ligt voor het eerste contact; de naam en functie van de verwijzer; de AGB codes van de verwijzer èn van zijn of haar praktijk; de handtekening van de verwijzer; de BSN- en NAW-gegevens van de cliënt; de vermelding dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis en tenslotte dat er wordt aangegeven dat er verwijzing is naar de Generalistische Basis GGZ.

Jong volwassenen / 18 jaar en ouder

Vanaf de leeftijd van 18 jaar wordt psychologische hulp vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Dit heet Basis-GGZ. Hoe de vergoeding precies is geregeld verschilt per zorgverzekeraar en het pakket dat u heeft gekozen bij het afsluiten van de zorgverzekering.
Belangrijk: Bekijk daarom altijd eerst de polisvoorwaarden.

Voorwalt Psychologie heeft per 1 januari 2024 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeringen:

Zilveren Kruis Achmea, FBTO,Interpolis, De Friesland, De Christelijke Zorgverzekeraar,
CZ Zorgverzekeringen, Ohra, Nationale Nederlanden, Just,
DSW Zorgverzekering, Stad Holland, InTwente,
Zorg en Zekerheid, ONVZ, VvAA
VGZ, IZA, IZZ, UMC, United Consumers, Unive, ZEKUR
en
Caresco Volmachten

Bovenstaande zorgverzekeringen voeren ook zorgpolissen onder andere naam (submerk). Daarom is het verstandig om eerst altijd even na te gaan bij uw zorgverzekering of uw zorgverzekeringen onder een van bovengenoemde valt.

Voorwalt Psychologie heeft met andere zorgverzekeringen dan hierboven genoemd geen contracten afgesloten. Dat betekent dat u voor zorgverzekeringen die hierboven niet werden genoemd na afloop van de behandeling een declaratie krijgt toegestuurd via Infomedics en die u zelf moet voldoen. Deze declaratie kunt u niettemin indienen bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van de dekking van uw zorgverzekering, het soort polis (natura, vrij keuze, gemengd) en het al dan niet al gebruikte wettelijke jaarlijkse eigen risico, wordt een deel van de kosten vergoed.
Zowel voor wat betreft de zorgverzekeringen waarmee Voorwalt Psychologie een contract heeft afgesloten als voor de zorgverzekeringen waarmee Voorwalt Psychologie geen contracten heeft afgesloten, geldt altijd het wettelijk eigen risico dat jaarlijks door de Tweede Kamer wordt vastgesteld. Belangrijk: controleer dit vóóraf.

Vanaf 1 januari 2022 werd er een nieuw systeem ingevoerd in de GGZ voor 18 jaar en ouder. Dit heet het Zorgprestatiemodel (ZPM). Uitgebreide informatie kunt u vinden via deze link.

Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)-tarieven (2024) voor cliënten met ziektekostenverzekeringen waarmee door Voorwalt Psychologie
geen contract werd afgesloten zijn:

Behandeling 15 minuten: € 56,19
Behandeling 30 minuten:€ 95,67
Behandeling 45 minuten:€ 135,89
Behandeling 60 minuten: € 161,46
Behandeling75 minuten: € 198,72
Behandeling 90 minuten: € 242,76
Behandeling 120 minuten: € 346,41

Overige tarieven op aanvraag.

Zorgverzekeraars stellen de volgende eisen om in aanmerking te komen voor vergoeding:
1. Verwijsbrief* van de huisarts voor de Basis-GGZ.
2. In de Verwijsbrief moet staan dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis.
3. De Verwijsbrief moet in bezit zijn van de behandelaar voor aanvang van de behandeling (Belangrijk: neem de verwijsbrief mee tijdens het eerste gesprek).

Sommige zorgverzekeraars vragen om een AGB-code. Deze code wordt gebruikt ter identificatie van zorgaanbieders. De AGB-code van de Voorwalt Psychologie is: 94-063881 en de persoonlijke AGB-code van Wim Voorwalt is: 94-005934.
Het nummer van de BIG-registratie Wim Voorwalt is 99060668725.

* Een verwijsbrief bestaat uit: een datum die maximaal een half jaar ligt voor het eerste contact; de naam en functie van de verwijzer; de AGB codes van de verwijzer èn van zijn of haar praktijk; de handtekening van de verwijzer; de BSN- en NAW-gegevens van de cliënt; de vermelding dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis en tenslotte dat er wordt aangegeven dat er verwijzing is naar de Generalistische Basis GGZ.

Voor declaraties die niet vergoed worden door uw gemeente of uw zorgverzekering, of u kiest ervoor om diensten van Voorwalt Psychologie zelf te betalen, maakt Voorwalt Psychologie gebruik van van Infomedics. Voor meer informatie over Infomedics ga naar:  Infomedics voor zorgconsumenten

Overige tarieven

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding of u geeft er de voorkeur aan om consulten zelf te betalen, dan gelden de volgende tarieven:

• Consult: € 135,89 (Dit is het door de overheid vastgestelde tarief van het ZPM voor behandeling 45 minuten).
• Intelligentieonderzoek (inclusief kennismakingsgesprek, afnemen van intelligentie onderzoek, verslag en adviesgesprek ): € 750,00.
• Overig activiteiten: per 45 minuten € 135,89
• Consulten die plaatsvinden buiten het door de gemeenten en de zorgverzekeraars gestelde maximale aantal, hebben een tarief van € 135,89
• Niet nagekomen afspraak (no-show) en te laat afzeggen. Bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren of no-show is Voorwalt Psychologie genoodzaakt een no-show tarief in rekening te brengen omdat het dan helaas niet meer mogelijk is om op de voor de cliënt gereserveerde tijd een afspraak met een andere cliënt in te plannen. Dit tarief bedraagt
€ 89,00 per consult. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente of de zorgverzekeraar en worden apart gedeclareerd.

Voor declaraties die niet vergoed worden door uw gemeente of uw zorgverzekering, of u kiest ervoor om diensten van Voorwalt Psychologie zelf te betalen, maakt Voorwalt Psychologie gebruik van van Infomedics. Voor meer informatie over Infomedics ga naar:  Infomedics voor zorgconsumenten.

Privacy

Voorwalt Psychologie hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Vandaar deze belangrijke informatie omtrent uw privacy.

Uw dossier

De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn of haar rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn of haar gezaghebbende ouders beiden zijn of haar rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn of haar rechten zelfstandig uit. Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn of haarrechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn of haar rechten namens hem of haar uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn of haar rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met de Voorwalt Psychologie, Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem,
06-111 656 77 of voorwaltpsychologie@gmail.com

Privacy register Voorwalt Psychologie

Kwaliteit en klachten

Vrijgevestigde psychologen zijn sinds een paar jaar verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Ook Voorwalt Psychologie Kinder en Jeugd (Wim Voorwalt, GZ-psycholoog) heeft een kwaliteitsstatuut. Meer informatie over het kwaliteitsstatuut kunt u vinden via GGZ Kwaliteitsstatuut.

U kunt het kwaliteitsstatuut van Voorwalt Psychologie Kinder en Jeugd vinden via deze link: Kwaliteitsstatuut Voorwalt Psychologie Kinder en Jeugd.

Voorwalt Psychologie is aangesloten bij de Klachtenregeling Jeugdwet en Wkkgz via het NIP/Klachtenportaal ZorgWacht- en Openingstijden

Op dit moment is er een wachttijd van ongeveer minimaal 8 tot 12 weken, tenzij door opengevallen afspraaktijden eerder een afspraak kan worden gemaakt. Wanneer u telefonisch contact opneemt (06-11165677) of een e-mail stuurt (voorwaltpsychologie@gmail.com), kunt u informatie verkrijgen over de huidige wachttijd.

Er bestaat geen wachttijd tussen het eerste gesprek en de vervolggesprekken.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met uw eventuele verwijzer, uw gemeente of met uw zorgverzekeraar om te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u zo mogelijk ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en zorg dragen dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De praktijk is open van maandag t/m donderdag gedurende kantoortijden.
Op vrijdag is de praktijk gesloten.

Aanmelden

Aanmelden kan op verschillende manieren:

• Bellen naar 06-111 656 77 en de voicemail inspreken (naam en telefoonnummer). Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

• Een e-mail sturen naar voorwaltpsychologie@gmail.com . Ook dan word er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Tussen het eerste gesprek en behandeling zit doorgaans geen wachttijd. Vanaf het eerste gesprek gaat de behandeling gelijk van start.

Belangrijk: Denkt u aan de verwijsbrief van uw huisarts? Die heeft u echt nodig. Bij kosten en vergoedingen staat aan welke eisen de verwijsbrief moet voldoen om in aanmerking voor vergoeding te komen.

Contact

Office Hotel (naast Dreefzicht / La Place)
Fonteinlaan 5
2012 JG Haarlem

Telefoon: 06-111 656 77
E-mail: voorwaltpsychologie@gmail.com

office_hotel_zuid_3

Samen werken aan oplossingen | Snel, Kortdurend en in de Buurt.

© 2021- 2023 Wim Voorwalt